Pozor, změna adresy: Budějovická 778/3a, Praha 4 Pankrác

Spokojenost pacientů: celkovecelkovecelkovecelkovecelkove
Který zákrok je pro mne vhodný Kolik mě bude zákrok stát? Kolik ušetřím s laserovou operací Objednat na konzultaci

MF DNES: Rozhovor s ředitelem DuoVize
16.01.2014

MF DNES: Rozhovor s ředitelem DuoVize

Nemocnice je kombinací velkého hotelu a hi-tech továrny. Vývoj medicínských technologií a léčebných postupů je velmi rychlý a klade velké nároky na zdravotníky i management.

Ředitelem nemocnice se stal už v 21 letech. Bylo to začátkem 90. let, což byla velmi turbulentní doba neomezených možností. Ale stejně - vypadá to trochu jako drzost. "No to asi byla, ale s drzostí mám problém celý život. V roce 1994 jsem studoval a hledal nějakou práci, kterou bych si přivydělával. Byl jsem přijat do reali­začního týmu, který měl na starosti projekt nové nemocnice v Neratovicích. Během krátké doby jsem postupně přebíral téměř všechny úkoly týmu a z brigády se stala prá­ce na plný úvazek. Soukromá nemocnice byla ohromnou výzvou," popisuje své začát­ky současný šéf několika očních klinik Petr Kocian.

 

Co bylo předností rychlého startu a měl také nějaké nevýhody?

Jednoznačnou výhodou byl věk a „nezkaženost". Neměl jsem žádné návyky ze socialis­tického zdravotnictví a přitom poměrně jas­nou představu, jak bych chtěl, aby se u nás pacienti cítili. Měl jsem ohromnou chuť se učit a kolegy, kteří mi to umožnili. Zápo­rem byla nezkušenost, nedostatek informa­cí o dodavatelích a málo kontaktů. Učil jsem se rychle, ale občas to hodně bolelo.

 

Jak vás pro kariéru manažera posílila "angolská zkušenost" - tedy zajetí, kdy jste jako desetiletý chlapec mimo jiné útrapy absolvoval také 1 300 kilometrů dlouhý pochod buší?

Zkušenost z Angoly je ohromná a promítá se do mé osobnosti v dobrém i zlém. Hodně jsem se poučil o chování lidí a taky zjistil, s ja­kým málem si člověk vystačí, aby přežil. Dal­ším velkým poznatkem je to, že situace se může změnit ze dne na den nebo z hodiny na hodinu a nic ani nikdo vám nezaručí, že se vám bude dařit stále lépe. Vždy se snažím při­pravit na krizi a mít nějakou rezervu, ať již v podobě náhradního plánu, zásob nebo pe­něz.

 

Pociťoval jste někdy při řízení nemocnice jako handicap, že nejste vystudovaný lé­kař?

Určitě ne. Studium lékařské fakulty z vás ma­nažera neudělá, stejně jako manažerské stu­dium z vás neudělá lékaře. Tím nechci říci, že se obejdete bez znalosti souvislostí. Vždy jsem se snažil poznat zákulisí provozu. Cho­dil jsem na operační sály, do laboratoří, na oddělení či do ambulancí. Díval jsem se oko­lo sebe a ptal se. Dobrým manažerem může být kdokoli, kdo chce, je ochoten na sobě pracovat a naslouchat svému okolí.

 

Může být lékař dobrým manažerem?


Petr Kocian

Ano, lékař může být dobrým ředitelem, ale pak už nemůže být dobrým lékařem. Sklou­bit tato dvě náročná povolání dlouhodobě prakticky nelze a výsledkem pak je, že nic ne­děláte pořádně. Co mne ale v medicíně překvapuje, je, že lékaři mají tendenci obviňovat nelékaře, že jim jde jen o ekonomiku a nebe­rou v potaz pacienta a kvalitu. Realita bývá často opačná. Se svým vzděláním by mne ni­kdy nenapadlo někoho léčit, ale je mnoho lé­kařů, kteří považují za normální, že se bez pa­třičného vzdělání a znalostí věnují manage­mentu nebo organizaci zdravotnictví.

 

V čem se podle vás řízení nemocnice nej­více liší od jiných oborů?

Je to zejména přímým dopadem na lidské zdraví a obtížným postavením pacienta. Ne­mocnice je kombinací velkého hotelu a hitech továrny. Vývoj medicínských tech­nologií a léčebných postupů je velmi rychlý a klade velké nároky na zdravotníky i ma­nagement.

 

Jak se dnes podniká ve zdravotnictví - je to lepší než v roce 1994, kdy jste začínal?

Bohužel se nic zásadního nezměnilo. Pracu­jeme s prakticky stejným sazebníkem a z roku na rok se děsíme toho, s jakou „no­vinkou" ministerstvo či pojišťovny přijdou. Celý systém je zkostnatělý a nestabilní. Dlou­hodobé plánování je složité. Jen za posled­ních 12 měsíců byla oftalmologie vystavena třem velkým ranám. Úhrada nitroočních čoček klesla přibližně na polovinu, úhrada šedého zákalu asi o 20 procent, byly zrušeny nadstandardy. Vše nakonec dopadne zejména na pacienty a zdravotnická zařízení. Ne­mluvě o tom, že za poslední čtyři roky vzrost­lo DPH z pěti na 21 procent. Další ranou, kte­rá se chystá, je zrušení regulačních poplat­ků. Pokud k tomu dojde, opět zdravotnic­kým zařízením klesnou příjmy, které nerost­ly již několik let. Českému zdravotnictví vel­mi chybí konkurence myšlenek a pojišťoven.

 

Mluví se o tom, že současní absolventi nej­sou příliš připravení na praxi - jaké s nimi máte zkušenosti?

Postavení absolventů je velmi těžké. Nejen­že nemají zkušenosti, ale zejména těm nelékařským chybějí i znalosti. Stávající školství není schopno připravit studenty pro praxi. Nechápu, proč děti na základní škole drilujeme ve slovních a větných druzích, zatím­ co by se měly učit pochopit text, prezento­vat a obhájit svůj názor nebo psát všemi de­seti na počítači. Absolventi často neumějí řešit běžné problémy. Ve zdravotnictví chy­bí kvalitní manažeři, ale kupodivu ani ško­ly, ani zaměstnavatelé na to nereagují.

 

Máte za sebou 20 let zkušeností z řízení mnoha zdravotnických zařízení - jaký je váš recept na efektivitu ve zdravotnictví?

Za základ považuji konkurenci. Zásadní chybou je myslet si, že jedna pojišťovna nebo nemocnice bude zárukou snížení nákladů. Je tomu přesně naopak. Nejdříve ale musíme konkurenci pojišťovnám umožnit. Současně je třeba vytvořit jasná pravidla a regulační orgány, které dohlédnou na po­jišťovny i poskytovatele. Dalším problé­mem je nadbytek nemocničních kapacit v Praze a Brně. Je třeba převést část péče do ambulancí a umožnit lékařům vznik no­vých praxí. Současně je nezbytné zvýšit od­povědnost pacientů, ale i jim poskytnout co nejvíce informací o kvalitě jednotlivých poskytovatelů. Lékaři by měli dbát o stavov­skou čest a aktivně řešit případy nekvality ve svých řadách.

 

MF DNES: Rozhovor s ředitelem DuoVize

Online objednávka
Názory pacientů
Doporučeno pacienty
ISO Ověřená kvalita
Ušetřete čas i peníze! Potřebujete se zeptat, objednat nebo se poradit? Zanechte nám svůj kontakt a my vám zavoláme zpět.

Zavolejte mi zpět Česká verze stránek

icosk icopl icoen icode icovie